۪N۫۰۪a۫۰۪B۫۰۪z۫۰۪E۫۰ ۪E۫۰۪h۫۰۪S۫۰۪a۫۰۪S۫
پست ثابت . . .
[تصویر: New-SMS-despair-and-depression-Persian-d...o_.ir_.jpg]


اينجا سرزمين مجازي من است در قلمرو من كه پا ميگذاري احترام بگذار


به تمام قانون هاي نانوشته اش به تمام ساكنين بي ساكنش

به تمام وجب به وجب خاك مجازيش اينجا كه مي آيي آرام و بي صدا

اگر مي آيي همانطور آرام و بي صدا هم تركش كن

از اين سرزمين غريب و غم گرفته چيزي نصيبت نمي شود

اگر مي آيي كه خنجري باشي بر دل غم گرفته اش

نيامدنت را به بودن و حك شدن اسمت ترجيح مي دهد

اينجا سرزمين من با تمام بدي ها و خوبيهايش آرامگاهي براي قلب خسته

و زخم خورده ي من است..

بگوشه ای پناه میبرم از دست دنیایی پر از ریاء و دروغ

شاید بهترین پناهگاه برای معصومیتم رواندازی از خاک باشد

که مرا بدور از هر گناهی نگه میدارد...

یادمان باشد :

خداوند یک کاربر همیشه آنلاین است کاری نکنیم که شرمنده شویم . . .!

+ parisa

 یــہ جـــوریـ פֿـــورכҐ زمـــیـــטּ ڪــــہ بـلـنـכ نـمـیـشــҐ :((


[تصویر: fa6c77c7592d0a1c09c9aaefc1ff8a9b-425][̲̅c̲̅] [̲̅σ̲̅] [̲̅η̲̅] [̲̅т̲̅] [̲̅í̲̅] [̲̅η̲̅] [̲̅υ̲̅] [̲̅є̲̅]
+ parisa
♪♫حواست باشد . . . ♪♫
  مجــــازی هستیم امــــا
دلمــــــان مجازی نــــیست

میشکند

حواست به تایــــپ کردنت باشــــد!


+ parisa
از یـﮧ جایـﮯ بـﮧ بَـعـנ . . .

  از یـﮧ جایـﮯ بـﮧ بَـعـנ . . .

مَـرض چِــڪـــ ڪـرבَטּ موبـایـلِتـــ בֿـوبــــ مـیـشـﮧ
حتـﮯ یـﮧ وَقـتـایـــ ـﮯ یاבِتـــ مـیـره گــوشــﮯ دارﮮ

دیـگـﮧ בِلـشـورهـ نَــנارﮮ ڪـﮧ گـوشـیـتـو جـا بـذارﮮ یـا اِســــ اِҐ اِســـ ــﮯ بــﮯ جَـوابـــــ بِـمـونــﮧ

 از یـﮧ جایـﮯ بـﮧ بَـعـנ . . .


دیـگـﮧ בوســـ نَــנارﮮ هـیـچـڪَـســـ رو

بـــﮧ בֿَـلـــوَتــــِ בֿــوבِتــــ راه بـנﮮ حَـتـــﮯ اگـﮧ تـنـهایـﮯ ڪَلافـﮧ اتــــ ڪَـرבه بـاشـﮧ


 از یـﮧ جایـﮯ بـﮧ بَـعـנ . . .

وَقــتـــﮯ ڪـسـﮯ بِهتــــ مـیـگـﮧ בوسِتـــ בآرم

لَـبـבֿَـنـנ مـیـزَنــﮯ و ازَش فــاصِــلـﮧ مـیـگـیـرﮮ

 از یـﮧ جایـﮯ بـﮧ بَـعـנ . . .

هَــر روز בلِـــتــــ بَراﮮ یــﮧ آغـــوشـــِ امــטּ تَــنــگــــ مـیـشـﮧ

اما בیگــﮧ بـﮧ هـیـچ آغـوشـﮯ فِــکـر نمــﮯ کنــﮯ

 از یـﮧ جایـﮯ بـﮧ بَـعـנ . . .

حَـرفــﮯ واسـﮧ گُــفـتَـטּ نَـנارﮮ

سـاڪِــتـــ بـوבَטּ رو بـﮧ בֿـیلـﮯ از حرفا تَــرجـیـح مـیـנﮮ

و مــیــرﮮ تو لاڪـــِ בֿـوבِتــــ

 از یـﮧ جایـﮯ بـﮧ بَـعـנ . . .

از ایـنـڪــﮧ בوسِـتــــ داشـتــه باشـטּ می ترسـﮯ

جاﮮ בوست בاشتـﮧ شـנטּ ها توی تَــטּ و فـڪـر و قَـلبـتـــ می سوزه

 از یـﮧ جایـﮯ بـﮧ بَـعـנ . . .

فقط یـﮧ حس בارﮮ...حس بی تفاوتـﮯ نـﮧ از دوست בاشتـטּ ها בֿـوشحال میشـﮯ
و نـﮧ از בوست نـנاشتـטּ ها ناراحتـــ

 از یـﮧ جایـﮯ بـﮧ بَـعـנ . . .

توﮮ هـیـجاטּ انــگیــز تریـטּ
لحظه هـــآ فقط نگاه می ڪنـﮯ . . .

[تصویر: normal_%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7...%87219.jpg]


[̲̅c̲̅] [̲̅σ̲̅] [̲̅η̲̅] [̲̅т̲̅] [̲̅í̲̅] [̲̅η̲̅] [̲̅υ̲̅] [̲̅є̲̅]
+ parisa
بِه بعضیا باید گُفت
  بِه بعضیا باید گُفت :


دَلــيل ســُـكـوتــــَم بيشعــــور بودنِتـه عَزيزم . . .


بـﮧ اینـایی کـﮧ منتظـرن بـا طـرفـت کـات کنـی برن بـش بچسبــن فـقط باید یـﮧ چیـز گفت :


اونـی کـﮧ شـُـمـا صـداش میکنـی عشقـــم !


یـادش بخیــر ..


یـﮧ زمـانـی مـا هیچـی صـداش نمیکردیـم !


ســوت میزدیـم خودش میـومد !


بـﮧ بعضیایـﮧ دیگـم باید گفت :


زیاد کـﮧ بپیچی خودت هـــــرز میشی !


شاید بهم بگی مغرور یا بی احساس !!


ولی من عادت ندارم به چیزای عمومی حس خاص داشته باشـــم !


ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ دیگه هم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : 

ﺭﻓﺘﯽ ؟

ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺮﻭ ﻗﺎﻃﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺸﯽ !!!

+ parisa
خــوش بــہ حــالـش . . .
✘.. نــہ تــرسے בر نـگـاھـش

نــہ اضـطـرابے בر פּجـوבش 

نــہ عـشـقے בر سـرش 

نــہ בرבے בر בلـش 

فـقـط شـبـیـہ مــن قـــבم مــے زنـב، 

ســایــہ ام، 

خــوش بــہ حــالـش✘ . . .+ parisa
بــــ ــه سـ ــلآمــ ــتـــ ـــیِ . . . !

[تصویر: vlsxrz1b6djovetfcdy.jpg]


بهــ سلامتیـــے دوستایــــ مجازے


بعـضـے هـا بـوבכּشـوכּ حتـے مجـازے


بــﮧ اבم ارامش میــבه


בوسـتـے شوכּ براتــــ حقیـقـے میشـﮧ


یـهـو میشـכּ یــﮧ قسمـتـے از زכּבگیـتـــ


اבمـایے هستـכּ با تمـام مجازے بـوבכּشـوכּ


سهم بـزرگـے تـو حقیقـتـــ בوسـتے هاے تـو בارכּ

+ parisa
من می دانم !
[تصویر: Avazak_ir-Love10876.jpg]مَنْـــ مے دانم

دِلَـ ـ ـ ـم تا هَمیشـﮧ دَر وَسـ ـ ـط تریےْ نُقطِہ ی زِندگیتْـــ ـــ جا مانِدـهـ ...

جایے بِین خواسَتنْـــ ـ‌ وــنَخواستےْ ...

جایے بینِ بودَטּ وـنبودَטּ ...

جایے بینِ رَفتنْـــ‌‌ وـنرفتےْ ...

جایے بِیےْ ....... این نُقطہ هاے خالے ... جـ ـ ـا ماندہ اَم....

+ parisa
تنهایی

[تصویر: ghb.jpg]


تنهایے ،تاوان همـہ نـہ هآیے است کـہ نگفتمـ تا دل کسے نشکنـه !همـہ محبتهایے کـہ زیادے هـدر دادم تا دلے رآ بـہ دست آورم !همـہ دوستت دارم هاے آبکے کـہ جـدے گرفتم ...!!همـہ سادگے کـہ در این دنیاے هزار چهره خرج کردم !تنهایـے ...تاوان همـہ خوش بینے هایے است کـہ بـہ دنیا و آدمهاے این روزها داشتم !   تا کـے בورے....تا کجا فاصلـﮧ...کجاے جاבه ے زندگے ام ایستاבه اے که هرچـﮧ مے בوم بـﮧ تو نمے رسمچرا فاصلـﮧ ها رهایمان نمے کننـב؟!    

 آنقدر بـہ این روزهــاے تلخ عادتــ کرבه امـ
کـہ وقتے لبخنـــב مے زنمـ قلبمـ تیر مے کشـבبیچــآره בلـــمـ چقـבر زود عادتــ مے کنــבبــہ نبودن هر آنچہ کـہ مے خواستـــ ...    


لــــــ ـ ـ ـ ـــــــــــعنــت...!
لـــ ــعنــت بــﮧ مـــوبـــایــــلــــ ...!!
لـــــــــ ـــــــــعنـت بــه اسـ امــ اســ ...!
لــــــ ـ ـ ـ ـــــــــــعنــت بــه ایــــنـــتــرنــتـــ ...!!!
مـטּ خـ ــوבتــ را از نـ ـزבیــ کــ مــ ــے خــواهـــ ــــــمــ ...


+ parisa
خیالی نیس!

[تصویر: 31879010660555078599.jpg]


ړفتҐ ﭛاړڪ!

נےנҐ ﮧҐﮧ صכּנڵےا נۅכּفړﮧ ا๛ . . .

څےاڵے כּے๛

ړۅ زҐےכּ  ҐےݜےכּҐ !

+ parisa
خاکی که باشی . . .
[تصویر: black_and_white_bow_braid_breathshaw_gir...130564.jpg]

بايد مغرور بود،دور از دسترسبايد مبهم بود و سرسنگيـن!خاکـے کـه باشـے آسفالتت مـيکنندو از رويت رد مـيشوند !

+ parisa
کاملا مشخصه . . .
[تصویر: theend.jpg]

رو  زمینی زندگی میکنیم که خودشو دور میزنه

تکلیف آدماش دیگه کاملا مشخصه

+ parisa
همه چی آرومه

ﺧــــــــــﺪﺍﯾـﺎ . . .!


ﺍﺯﻡ ﺑــﭙــﺮﺱ ﺣــﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﺕ ﭼﻄــــﻮﺭﻩ ؟


ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﯿﻠـــﯽ ﺧﻮﺑـﻪ ﻫــﻤـﻪ ﭼـــــﯽ ﺁﺭﻭﻣـــــﻪ


ﺗﻮ ﺑﺨــﻨـﺪ ﺑــــﮕﻮ


ﺧــــﯿـﻠﯽ ﭘــــﺮﺭﻭﯾـﯽ !http://axgig.com/images/07021558343468034820.jpg

+ parisa
سقوط آزادمجموعه عکس های پسرونه

دلم پرواز میخواهد . . .!

از بام . . .!

بر سنگفرش خیابان . . .!

سقوط آزاد . . .!

[تصویر: 80.gif]

+ parisa
خوش به حالشون
[تصویر: eshgz_21.jpg]


خـوشـــ بــہ حــالــِ اونــآیـے کـہاونقــدر تــو دنیـــآے واقعـــے ســرشــوלּ شلـوغـــہ


کـہ وقتـــ نــدآرלּ بیــآלּتــو دنیـــآے مجـــآزے لعنتــــے....+ parisa
تنهایی...

تنهــــایــی یعـــنی:ساعـــت هــا تنــــها بشینی یه گوشهــــــــ،

و از میون این همه آدم کنارت ،
حتی یه نفر هم بهت نگه: "چته"...!!!؟

[تصویر: 99708892626771482988.jpg]+ parisa
خدایا . . . !
[تصویر: 5bc834af45da605b7bb1b266c325cd68-425]


خدایا !!


دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت . . . !


نزدیک . . .بی خطر . . .بخشنده . . .
بی منت . . .
+ parisa
happy birthday to youکیک تولد:

[تصویر: birthday-cakes5.jpg]

اینم کادو:


مرضیه جان تولدت مبارک

+ parisa
می آیی؟
       گفتی لب تر  کن تا دنیا را به پایت بریزم  . . .
حـــــ ـالا چـــــشم تــَر کرده امـــــ
می آیی؟!!؟

مجموعه عکس های پسرونه[̲̅c̲̅] [̲̅σ̲̅] [̲̅η̲̅] [̲̅т̲̅] [̲̅í̲̅] [̲̅η̲̅] [̲̅υ̲̅] [̲̅є̲̅]
+ parisa
دلتنگ که می شوم...

בلتنگتـــ ڪـﮧ مے شومפֿوבم را בر آینـﮧ مے بینمو בر چشمـانـمتــو را تماشا مے ڪنمڪی مے شداز آب و آینـﮧ ها برخیزےو پیش בست هاے פֿـالیـم بیایـــی


+ parisa
کاش می شد...
 
♥کـ ـآشـ مـــــے شـ ـد ...


یکــ لحظـ ـهـ جآیمــآنـ رآبآ همـ عوضـ کنیمـ ...


شآیـد تُــ میفهمیدے چهـقـدر بے انصآفے .


و منـ مـــــے فهمیـ ـدمـ چـ ـرآ

 

+ parisa
بحث نکن...
مجموعه عکس های پسرونه
خُــــــــــــــدایا!


بَحث نکنـــــ

مَنــــــ از تو تنهاترمـــــــ....
+ parisa
حواست هست؟

مجموعه عکس های پسرونه
خدایا حواست هست؟!


صدای هق هق گریه هایم...


از همان گلویی می آید که تو...


از رگش به من نزدیک تری!!!

+ parisa
کسی هست؟[تصویر: 54864834764672993298.jpg]

این روزا خیلی تنهام، خیلی داغونم

هست کسی که مثل من دلش

نه برای کسی،

نه برای عشقی،

نه برای جایی…

نه برای چیزی!

بلکه دلش برای خودش تنگ شده…

برای خود خودش!؟ 
+ parisa
سلام...

[تصویر: 94288f252f45.jpg]

تـــو را

" دوستـــ دارمـــ "

چه فـرق مى کند که چـــــــرا !؟

یــــــــا از چـــــــه وقـت!

یـا چطـور شـد که ..!

چه فـــــــــــــرق میکـند ؟! 


+ parisa
زندگی ادامه داره...زنــدگــى ادامه داره 


مـزخـرف تـريـن

و

راسـت تـريـن 

حـرفـيه كه به يه آدم غمـگيـن ميـشـه گفـت!...

+ parisa
هی زندگی...

گاهی دلمون از دوستــــــــــایی میگیره
که تو معرفت برای همه مثالشون میزدیم
هی زندگی ...

 [تصویر: 19d021783943f6677ac80b91ef2f0e41-425]

+ parisa
چقدر دوستت داشتمـ!ـــ
مجموعه عکس های پسرونه

یاבمــ افتــاב ... دفتــر خاطراتـــے ڪـﮧ


خیلـــے وقتــ استــچیزــےבر آטּ ننوشتـﮧ امــ


بــا خوבمــ میگویمــ :


" فڪرشــ را بڪـטּ یڪــ روز میمیرــے او میمانـــב و ایـטּ בفتــر "בلمــ میســوزב براے تــو ...


ڪــﮧ میشڪنــے روزــےڪـﮧ مـטּ نیستمــ


تــو ایـטּ دفتــر را میخوانــے


خــرב میشوے وقتــے میفهمــے


چقــבر בوستتــ داشتمــ ... !

+ parisa
لطفا جلوتر نیا...
مجموعه عکس های پسرونه

خیلی وقتها ….
خیلی دیر آدمهای اطرافت را میشناسی !
آن وقت تازه یاد میگیری ؛
به خیلی ها بگویی :
لطفاً جلوتر نیا … !!!
 . . .

+ parisa
فریب میدهیم...
همیشه قافیه بوده اند سیــــــبــــــ و فـــــریــــــبـــ


همانند سیبــــــی ک آدم و حوا را فریــبـــــ داد


و حالا همه با هم میگویم "ســــــــیــــــبـــــ� �ـ "


و دوربین های عکاسی را فریبـــــــ میدهیم


تا پنهان کنیم انــدوهِمان را پُشت این لبخند مصــــنوعی....!!!!!


http://s4.picofile.com/file/7737285585/nasim_photo_blogfa_com_iii_2_.jpg
 
+ parisa